بشنو

کوه، در رقص آمد

کوه پاره پاره شد. جلوه‌ای از پروردگار به کوه تابید و کوه فروریخت. این فرو ریختن و پاره پاره شدن را مولانا در رقص آمدن تشبیه کرده است