بشنو

نی

ساز نی، وجود مولانا است که مانند نی از خود خالی شده است و رسانای نوای نی زن است.