بشنو

لا اُحِبُّ الآفِلین

بخشی از آیه ۷۶ سوره انعام است