بشنو

عشقِ خوش سودا

سودا: یکی از مزاج‌های چهارگانه انسان است. صفرا، سودا، خون و بلغم. در طب قدیم عدم تعادل هر یک از این اخلاط را موجب یک بیماری می دانسته‌اند. عدم تعادل عصبی و خیالبافی و عاشقی را یک پدیده سودایی می‌دانسته‌اند.

عشق خوش سودا: اگر چه سودایی در طب قدیم یک بیماری عصبی و خیالبافی و عاشقی بوده است ولی مولانا می‌گوید این عشقی که من از آن صحبت می‌کنم عشقی خوش سودا است و باید شاد بود از چنین عشقی که طبیب همه دردهای ما است.