بشنو

سایه یزدان

مطابق ابیات بعدی سایه یزدان اشاره به اولیای خدا یا انسان کامل یا پیر و مرشد و شیخ و کسی که از خودش خالی شده است و هیچ وجودی ندارد و از خداوند پُر شده است همانگونه که در بیت بعد آورده است: «مرده او زین عالم و زندهٔ خدا»