بشنو

روزگارِ وصل

روزگار وصال، زمانی که در وصال بودیم، زمانی که با هم بودیم، وقتی کنار اصل خویش بودیم