بشنو

دمساز

دردآشنا، هم آهنگ، سازگار، سازوار، موافق