بشنو

دایه‌اش

دایه زنى است که طفل را بشیر خود پرورد، و دایه را نیز مرادف ماما و قابله استعمال مى‏کنند. در اینجا منظور سرپرست و پرورش دهنده است و می‌گوید اگر «سایه یزدان» دایه او باشد، یعنی سرپرست و پرورش دهنده او باشد.