بشنو

خَرَّ موسی صَاعِقا

اشاره به داستان کوه طور دارد که وقتی جلوه‌ای از پروردگار به کوه طور تابید، کوه نتوانست تحمل کند و پاره پاره شد و موسی نیز نتوانست طاقت بیاورد و ار حال رفت