بشنو

خوش‌حالان

کسانی که حال خوب دارند. کسی که حال قلبی و روحانی خوب دارد.