بشنو

سیم

بند سیم و زر اشاره به تعلقات این دنیایی دارد