بشنو

بدحالان

کسانی که حال بد دارند. کسی که حال قلبی و روحانی او بد است.