بشنو

محتوای مثنوی

  • فهرست مثنوی

  • انتخاب موضوع

عنوان شعر
عنوان شعر
آدرس سایت
قبول کردن نصاری مکر وزیر را
364
صد هزاران مرد ترسا سوی او اندک اندک جمع شد در کوی او
او بیان می‌کرد با ایشان به راز سرّ  اَنگلیون  و   زُنّار   و   نماز
او به ظاهر واعظ احکام بود لیک در باطن صفیر و دام بود
367
بهر این بعضی صحابه از رسول ملتمس بودند مکرِ نفسِ غول،
کو چه آمیزد ز اغراض نهان در عبادت‌ها و در اخلاص جان؟
فضل طاعت را نجستندی از او عیب ظاهر را بجستندی که :کو؟
مو به مو و ذرّه ذرّه مکر نفس می‌شناسیدند، چون گُل از کرفس
موشکافان  صحابه  هم در  آن وعظ ایشان، خیره گشتندی به جان