بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftاز خداوند ولی التوفیق درخواستن توفیق رعایت ادب

باز عیسی چون شفاعت کرد، حق خوان فرستاد و غنیمت بر طَبَق
باز گستاخان ادب بگذاشتند چون گدایان زَلّه‌ها برداشتند
لابه کرده عیسی ایشان را که: «این دایم است و کم نگردد از زمین»
بد گمانی کردن و حرص آوری کفر باشد پیش خوان مهتری»
زآن گدارویانِ نادیده، ز آز آن درِ رحمت بر ایشان شد فراز