بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftاز خداوند ولی التوفیق درخواستن توفیق رعایت ادب

مائده از آسمان در می‌رسید بی شریٰ و بَیْع و بی‌ گفت و شنید
در میانِ قومِ موسی چند کس بی‌ادب گفتند: «کو سیر و عدس؟»
منقطع شد خوان و نان از آسمان ماند رنجِ  زرع و بیل و داسِ‌مان