بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftعاشق شدن پادشاه بر کنیزک رنجور و تدبیر کردن در صحت او

ترک استثنا  مُرادم  قَسوتی‌ست نه همین گفتن، که عارض حالتی‌ست
ای بسا ناورده استثنا به گفت جانِ او با جانِ  استثناست  جفت