بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه جهودchevron_leftقصه دیدن خلیفه لیلی را

گفت لیلی را خلیفه کآن تویی! کز تو مجنون شد پریشان و غوی؟!
از دگر خوبان تو افزون نیستی! گفت: «خامُش! چون تو مجنون نیستی»