بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه جهودchevron_leftمتابعت نصاری وزیر را

اسپ جان را می‌کند عاری ز زین سرّ «اَلنَّومُ اَخُ الْمَوْت» است این
لیک بهر آن که روز آیندباز برنهد بر پایشان بندِ دراز
تا که روزش واکَشد زآن مرغزار وز چراگاه آردش در زیر بار