بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه جهودchevron_leftمتابعت نصاری وزیر را

وز صفیری باز دام اندرکشی جمله را در داد و در داور کشی
چون که نور صبحدم سر برزند کرگسِ زرّین گردون پرزند،
فالقُ الاَصباح،  اسرافیل وار جمله را در صورت آرد زآن دیار
روح‌های منبسط را تن کند هر تنی را باز آبستن کند