بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه جهودchevron_leftمتابعت نصاری وزیر را

بس ستاره آتش از آهن جَهید و آن دل سوزیده پذرُفت و کشید
لیک در ظلمت یکی دزدی نهان می‌نهد انگشت بر استارگان
می‌کُشد استارگان را یَک به یَک تا که نفروزد چراغی از فلک