بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه جهودchevron_leftمتابعت نصاری وزیر را

بشنو از اخبار آن صدرُالصّدور: لا  صلواةَ   تَمَّ  اِلّا  بِالْحُضُور
گر نه موشی دزد در انبار ماست گندمِ اعمال چل ساله کجاست؟
ریزه ریزه صدقِ هر روزه چرا جمع می‌ناید در  این  انبار  ما؟