بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه جهودchevron_leftمتابعت نصاری وزیر را

ما در این انبار گندم می‌کنیم گندم جمع‌آمده گُم می‌کنیم
می‌نیندیشیم آخر ما به هوش کین خلل در گندم است از مکر موش
موش تا انبار ما حفره زده‌ست وز فنش انبار ما ویران شده‌ست
اول ای جان دفع شرّ موش کن وآنگهان در جمع گندم جوش کن