بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه جهودchevron_leftمتابعت نصاری وزیر را

صدهزاران دام و دانه‌ست ای خدا ما چو مرغان حریص بی‌نوا
دم به دم ما بسته دام نویم هر یکی، گر باز و سیمرغی شویم
می‌رهانی هردمی ما را و باز سوی دامی می‌رویم، ای بی‌نیاز