بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه جهودchevron_leftمتابعت نصاری وزیر را

دل بدو دادند ترسایان تمام خود چه باشد قوّتِ تقلیدِ عام
در درون سینه مِهرش کاشتند نایبِ عیسی‌ش می‌پنداشتند
او به سِرّ، دجّالِ یک چشم لعین ای خدا ! فریادرس، نِعم المُعین