بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه جهودchevron_leftقبول کردن نصاری مکر وزیر را

بهر این بعضی صحابه از رسول ملتمس بودند مکرِ نفسِ غول،
کو چه آمیزد ز اغراض نهان در عبادت‌ها و در اخلاص جان؟
فضل طاعت را نجستندی از او عیب ظاهر را بجستندی که :کو؟
مو به مو و ذرّه ذرّه مکر نفس می‌شناسیدند، چون گُل از کرفس
موشکافان  صحابه  هم در  آن وعظ ایشان، خیره گشتندی به جان