بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه جهودchevron_leftقبول کردن نصاری مکر وزیر را

صد هزاران مرد ترسا سوی او اندک اندک جمع شد در کوی او
او بیان می‌کرد با ایشان به راز سرّ  اَنگلیون  و   زُنّار   و   نماز
او به ظاهر واعظ احکام بود لیک در باطن صفیر و دام بود