بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه جهودchevron_leftتلبیس وزیر با نصاری

پس بگویم: «من به سِرّ، نصرانی‌ام ای خدای رازدان می‌دانی‌ام
شاه واقف گشت از ایمان من وز تعصب کرد قصد جانِ من
خواستم تا دین خود پنهان کنم آن که دین اوست، ظاهر آن کنم
شاه بویی برد از اسرار من متهم شد پیش شه، گفتار من