بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftطوطی بقالchevron_leftحکایت بقال و روغن ریختن طوطی در دُکان

کار مردان روشنی و گرمی است کار دونان حیله و بی شرمی است
شیر پشمین از برای گَد کنند بومُسَیلم را لقب، احمد کنند
بو مسیلم را لقب، «کذّاب» ماند مر محمّد را، «اُولُوالالباب» ماند
آن شراب حق، ختامش مُشک ناب باده را، ختمش بود گَند و عذاب