بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftطوطی بقالchevron_leftحکایت بقال و روغن ریختن طوطی در دُکان

کارِ بی‌چون را که کیفیت نهد؟ این که گفتم، هم ضرورت می‌دهد
گه چنین بنماید و گه ضدّ این جز که حیرانی نباشد کار دین
نه چنان حیران که پشتش سوی اوست بل چنان حیران و غرق و مست دوست
آن یکی را روی او شد سوی دوست وآن یکی را روی او خود روی اوست
روی هر یک می‌نگر، می‌دار پاس بو که گردی تو ز خدمت رو شناس