بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftطوطی بقالchevron_leftحکایت بقال و روغن ریختن طوطی در دُکان

راه جان مر جسم را ویران کند بعد آن ویرانی، آبادان کند
کرد ویران خانه بهر گنج زر وز همان گنجش کند معمورتر
آب را ببرید و جو را پاک کرد بعد از آن در جو روان کرد آبِ خَورد
پوست را بشکافت و پیکان را کشید پوستِ تازه بعد از آنش بردمید
قلعه ویران کرد و از کافر ستد بعد از آن برساختش صد برج و سد