بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftطوطی بقالchevron_leftحکایت بقال و روغن ریختن طوطی در دُکان

بحر تلخ و بحر شیرین در جهان در  میانشان  برزخ    لایبغیان
وآنگه این هر دو ز یک اصلی روان برگذر زین هر دو، رو تا اصلِ آن
زرّ قلب و زرّ نیکو در عیار بی‌محک هرگز ندانی ز  اعتبار
هر که را در جان، خدا بنهد مِحک هر یقین را باز داند  او  ز  شک