بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftبیان آن که کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود

بچه می‌لرزد از آن نیش حَجام مادر مشفق، در آن دم شادکام
نیم جان بستاند و صد جان دهد آنچه در وهمت نیاید، آن دهد
تو قیاس از خویش می‌گیری ولیک دور دور افتاده‌ای، بنگر تو نیک