بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftبیان آن که کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهی بود

کُشتن آن مرد بر دست حکیم نه پی اومید بود و نه ز بیم
او نکُشتش از برای طبع شاه تا نیامد امر و  الهام  اِله
آن پسر را کِش خِضِر بُبرید حلق سِرِّ  آن را در نیابد عامِ  خلق
آن که از حق یابد او وحی و جواب هر چه فرماید، بُوَد عین صواب
آن که جان بخشد، اگر بُکشد رواست نایب است و دست او دست خداست