بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftفرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر

عشق زنده در روان و در بَصَر هر دمی باشد ز غنچه تازه‌تر
عشق آن زنده گزین، کو باقی است کز شراب جان فزایت ساقی است
عشق آن بگزین که جمله انبیا یافتند از عشق او کار و کیا
تو مگو: «ما را بدآن شه بار نیست» با  کریمان  کارها  دشوار نیست