بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftفرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر

عشق‌هایی کز پی رنگی بُوَد عشق نَبوَد، عاقبت ننگی بُوَد
کاش کآن هم ننگ بودی یکسری تا نرفتی بر وی آن بد داوری