بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftفرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر

پس حکیمش گفت کای سلطانِ مِه آن کنیزک را بدین خواجه بده
تا کنیزک در وصالش خوش شود آبِ  وصلش دفعِ  آن  آتش  شود
شه  بدو  بخشید  آن  مَه‌روی  را جفت کرد آن هر دو صحبت‌جوی را
مدت شش ماه می‌راندند کام تا به صحّت آمد آن دختر تمام