بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftفرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر

چون رسید از راه آن مردِ غریب اندر آوردش به پیشِ شه طبیب
سوی شاهنشاه بردندش به ناز تا بسوزد بر سرِ شمعِ طراز
شاه دید او را، بسی تعظیم کرد مخزنِ زر را بدو تسلیم کرد