بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftفرستادن پادشاه رسولان به سمرقند به آوردن زرگر

شه فرستاد آن طرف یک دو رسول حاذقان و کافیانِ بس عُدول
تا سمرقند آمدند آن دو امیر پیشِ آن زرگر ز شاهنشه بشیر
کای لطیف استادِ کامل معرفت فاش اندر شهرها از تو صفت
نک فلان شه از برای زرگری اختیارت کرد،   زیرا  مهتری
اینک این خلعت بگیر و زرّ و سیم چون بیایی، خاص باشی و ندیم