بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن ولیّی

آن خیالی که شه اندر خواب دید در رخِ مهمان همی آمد پدید
شه به جای حاجبان فا پیش رفت پیشِ آن مهمانِ غیبِ خویش رفت