بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftخلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک

گور خانه‌ی رازِ تو چون دل شود آن مرادت زودتر حاصل شود
گفت پیغامبر که «هر که سِر نهفت زود گردد با مرادِ خویش جفت»
دانه چون اندر زمین پنهان شود سرِ او سر سبزی بُستان شود
زرّ  و  نقره گر نبودی  نهان پرورش کی  یافتندی  زیرِ  کان؟