بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftملاقات پادشاه با آن ولی که در خوابش نمودند

گفت: «ای نورِ حق و دفعِ حَرَج! معنیِ اَلصَّبرُ مِفتاحُ الفرج!
ای لقای تو جوابِ هر سوال! مشکل از تو حل شود بی قیل و قال
ترجمانی هر چه ما را در دل است دست‌گیری هر که پایش در گِل است
مَرحَبا یا مجتبی یا مرتضی! اِنْ تَغِبْ جاءَ القَضا ضَاقَ الفَضَا
انتَ مَوْلَی القَومِ مَن  لایَشتَهی قَد رَدَی  کَلّا لَئِن لَم یَنتَهِ