بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن ولیّی

چون رسید آن وعده‌گاه و روز شد آفتاب از شرق اخترسوز شد
بود اندر منظره، شه منتظر تا ببیند آنچه  بنمودند سِر
دید شخصی، فاضلی، پُرمایه‌ای آفتابی  در میانِ  سایه‌ای
می‌رسید از دور مانندِ هلال نیست بود و هست، بر شکلِ خیال