بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftبردن پادشاه آن طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند

چون حدیثِ روی شمس‌الدّین رسید شمسِ چارم آسمان سر در کشید
واجب آید چون که آمد نامِ او شرح کردن رمزی از اِنعامِ  او
این نفَس جان دامنم بر تافته‌ست بوی پیراهانِ یوسف یافته‌ست
کز برای حقِّ صحبت سال‌ها بازگو حالی از آن خوش حال‌ها
تا زمین و آسمان خندان شود عقل و روح و دیده صد چندان شود