بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن ولیّی

چون برآورد از میانِ جان خروش اندر آمد بحر بخشایش به جوش
در میان گریه خوابش در ربود دید در خواب او که پیری رو نمود
گفت: «ای شه مژده!‌ حاجاتت رواست گر غریبی آیدت فردا، ز ماست
چون که آید، او حکیمی حاذق است صادقش دان کاو امین و صادق است
در علاجش، سِحرِ مطلق را بین در مزاجش، قدرتِ حق را ببین»