بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftخلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک

وعده‌ها و لطف‌های آن حکیم کرد آن رنجور را آمِن ز بیم
وعده‌ها باشد حقیقی، دل‌پذیر وعده‌ها باشد مَجازی، تاسه گیر
وعده اهلِ کرم، گنجِ روان وعدهٔ نا اهل شد رنجِ روان