بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن ولیّی

هر دو بحری، آشِنا آموخته هر دو جان بی دوختن بردوخته
گفت: «معشوقم تو بودستی نه آن لیک کار از کار خیزد در جهان
ای مرا تو مصطفی، من چون عُمَر از برای  خدمتت  بندم  کمر»