بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن ولیّی

نیست‌وَش باشد خیال اندر روان تو جهانی  بر خیالی بین روان
بر خیالی صلح‌شان و  جنگ‌شان وز خیالی فخرشان و ننگ‌شان
آن خیالاتی که دامِ اولیاست عکسِ مه‌رویانِ بُستانِ خداست