بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftبردن پادشاه آن طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند

« لا تُکَلِّفنی!  فَاِنّی  فی الفَنا کَلَّتْ اَفهامی فَلا اُحصِی ثَنا
کُلُّ شَیء قالَهُ  غَیرُالمُفِیق اِنْ تَکَلَّفْ اَوْ تَصَلَّفْ،  لا یَلیق
من چه گویم؟ یگ رگم هشیار نیست! شرحِ آن یاری که او را یار نیست؟
شرحِ این هجران و این خونِ جگر این زمان بگذار تا وقتِ دگر »