بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftمقدمهchevron_leftادامه مقدمه

بند بُگسل، باش آزاد ای پسر! چند باشی بندِ سیم و بندِ زر؟
گر بریزی بحر را در کوزه‌‌ای چند گُنجد؟ قسمتِ یک روزه‌‌ای
کوزه چشمِ حریصان پُر نشد تا صدف قانع نشد پُر دُر نشد
زر

طلا

سیم

نقره

سیم:

نقره

ـ

بند سیم و زر اشاره به تعلقات این دنیایی دارد

 

زر:

طلا

ـ

بند سیم و زر اشاره به تعلقات این دنیایی دارد

مولانا پس از ۱۸ بیت اول مثنوی، مهمترین موضوعی که می‌خواهد مطرح کند آزاد شدن از بند سیم و زر است. اولین داستانی هم که پس از این مقدمه کوتاه می‌آید، یعنی داستان پادشاه و کنیزک، شاید همین موضوع را دنبال می‌کند. گسستن بند و آزاد شدن از بند سیم و زر. بنابراین این موضوع بسیار مهمی باید باشد که مثنوی با آن شروع می‌شود.

این شاید اولین درس مهم مولانا و اولین نسخه او برای شفای انسان دردمند در این جهان باشد.

بند بگسل باش آزاد ای پسر،      چند باشی بند سیم و بند زر ؟!

 

باید بندها را پاره کنی و آزاد شوی ای پسر! تا کی می‌خواهی در بند سیم و زر باشی؟ و سیم و زر قاعدتا اشاره به مال اندوزی و علاقه به این دنیا دارد.  مولانا در قسمت قبلی به این نتیجه رسید که هرگز حال پخته را هیچ خام نمی‌تواند دریابد و هر کس آن آتش […]

آخرین ویرایش 11 مرداد 1400