بشنو

فهرست مثنویchevron_leftدفتر اولchevron_leftپادشاه و کنیزکchevron_leftاز خداوند ولی التوفیق درخواستن توفیق رعایت ادب

از  خدا جوییم توفیقِ  ادب بی‌ادب محروم گشت از لطفِ رب
بی‌ادب تنها نه خود را داشت بد بلکه  آتش در همه آفاق زد